Арван багц үзүүлэлтээр 190 улсаас бид 152 дугаар байрт байна.

access_time 2022-04-08 11:26

Арван багц үзүүлэлтээр улс орнуудын хөрөнгө оруулалтын орчныг дүгнэхэд бизнес эхлүүлэх, хил дамнасан худалдаа хийх, цахилгаанд холбогдох, дампуурлыг шийдвэрлэх үзүүлэлтээр бид хойгуур буу 100-152 дугаар байрт байна.
Монгол улс хамгийн өндөр буюу 14 хувийн инфляцтай байна. Мөн Монгол Улсын нийт өр ДНБ-ий 80 хувьтай тэнцэж байна. Хөгжлийн банкны зээл өрийн 5%-ийг эзэлж байна. Өр, ДНБ-ий харьцаа, сүүлийн гурван жилд тараасан халамжийн хэмжээгээр Монгол Азид дээгүүр байр орж байна. .

 

Шинэ мэдээ