“e-Mongolia” нөхөн бүртгэл хийнэ

access_time 2022-02-25 17:47

Нөхөн бүртгэлийн үйлчилгээ “e-Mongolia”-д нэвтэрлээ. Нөхөн бүртгэлийн үйлчилгээний тусламжтайгаар хуулийн этгээд татан буулгах тухай мэдэгдэх, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой.Тус үйлчилгээг авахын тулд та сайтанд нэвтрэн орж, үйлчилгээнүүд цэсээс иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөн гэсэн үйлчилгээ рүү орон НӨХӨН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХ гэсэн үйлчилгээг сонгосноор та тус үйлчилгээг цахимаар үнэ төлбөргүй авах юм.
Төрсний нөхөн бүртгэл
Гэрлэсний нөхөн бүртгэл
Гэрлэлт сэргээсний нөхөн бүртгэл
Гэрлэлт дуусгавар болсны нөхөн бүртгэл
Эцэг /эх/ тогтоосны нөхөн бүртгэл
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний нөхөн бүртгэл
Үрчилсний нөхөн бүртгэл
Шилжилт хөдөлгөөний нөхөн бүртгэл
Нас барсны нөхөн бүртгэл
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөх
Хуулийн этгээд татан буулгах тухай мэдэгдэх

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх)
Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Бэлэглэх гэрээ)

Үйлчилгээг авахын тулд НОТЛОХ БАРИМТ хавсаргах шаардлагатай гэдгийг анхаараарай.

Шинэ мэдээ