Намын тогтолцоог шинэчилж чадвал Монголын авлигын индексүүд буурна.

access_time 2022-02-22 10:27

“Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд эрдэмтэн судлаачид, олон улсын байгууллагуудын зөвлөмжүүдийг тусгаж, авлигалын эсрэг гол байгууллагууд хамтран ажиллаж байна..
1990 оноос хойш 40 гаруй улс төрийн нам байгуулагдаж. Одоогоор 35 нам бүртгэлтэй байна. Гэтэл ихэнх нь сонгуулийн үед үйл ажиллагаа явуулаад, сонгуулиас бусад үед нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Нам бол албан тушаал олж авах бүлэглэл болж байна. Намын тогтолцоог шинэчилж чадвал Монголын авлигын индексүүд буурна. Гишүүдээс нь татвар авч, шилэн дансанд намууд санхүүгийн тайлангаа оруулдаг болно.Тендерт оролцоод ялсан бол намд хандив өгч болохгүй  зэрэг олон өөрчлөлтийг оруулахаар тусгажээ.

Шинэ мэдээ