ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ, ХУГАЦААНД ХЯНАЛТ ХИЙЖБАЙНА

access_time 2021-10-04 11:14

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны “Хяналт, шалгалтын аян зохион байгуулах тухай” А/120 дугаар тушаалаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даатгуулагч (иргэн)-д хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацаа тогтоосон байдалд хийх хяналт, шалгалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна.

Тус аяны хүрээнд аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын хурлаар даатгуулагч (иргэн)-д хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацаа тогтоох шийдвэр гаргасан байдалд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс, Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, шинжээч, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөөлөл, аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хяналт, шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Аяны хүрээнд тухайн орон нутгийн өвчлөлийн тэргүүлэх 3 шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн болон Өвчний ангилал хооронд заалт 2 ба түүнээс дээш удаа өөрчлөгдсөн иргэд, сүүлийн 3 жилд нийгмийн халамжийн сангаас нийгмийн даатгалын санд шилжсэн иргэд, 10 ба түүнээс дээш жил хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацаа тогтоолгосон иргэд, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа 90-100 хувиар тогтоолгосон ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн боловч хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа үргэлжлүүлэн сунгуулж байгаа иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг хянан магадлах юм.

Шинэ мэдээ