ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН “ХАНХ СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

access_time 2021-08-27 12:19

Хэлэлцүүлгийн үеэр зөвлөх багийн зүгээс Ханх сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний суурь судалгааг танилцуулж, дараах үндсэн 3 асуудлын хүрээнд санал солилцлоо.

  1. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг ба түүний орчны бүсийн хот сууринуудад тулгарч буй нийтлэг асуудлууд
  2. Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газар ба Ханх сумыг хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэхэд яамдын зүгээс баримталж буй бодлого, авах арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөр
  3. Ханх сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд салбарын яамд, агентлагуудаас санал авах, оролцоо, хамтын ажиллагааг тодорхойлох болон бусад асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг хийлээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан  “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл” нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Хөвсгөл, Хэнтий аймагт хэрэгжиж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 332 дугаар тогтоолоор “Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг эко аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэхээр заасан. Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн Хөвсгөл дэд төсөл нь Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт үндэсний жишиг зорин очих газрыг бий болгож, тогтвортой, хүртээмжтэй эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгаль хамгаалал, аялал жуулчлал, эдийн засгийн асуудлыг цогцоор шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Төслийн хүрээнд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн Ханх сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, хот байгуулалтын тухай хууль, ногоон хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, үндэсний болон бүс нутгийн бодлого төлөвлөлтөд нийцүүлэн боловсруулж, батлуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

Шинэ мэдээ