Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 10 үйлчилгээг E-mongolia.mn-ээс авах боломжтой

access_time 2021-07-31 17:17

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongolia.mn-ээс Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

  • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
  • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
  • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
  • Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах
  • Ус ашиглуулах зөвшөөрөл, гэрээ байгуулах
  • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
  • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
  • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл ашиглалтын ажлын төлөвлөгөө, тайлан батлах
  • Голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрөл олгох
  • Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах.

Шинэ мэдээ