“Хүнсний тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хэлэлцэж байна

access_time 2018-10-24 10:20

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрүүл, аюулгүй байдлыг хангахад тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох, олон улсын зарчим, чиг хандлагатай нийцүүлэн нэн тэргүүнд шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудыг хэлэлцэх зорилгоор“Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай” хуулийн хэрэгжилт, түүнд тавих хяналт” сэдэвт сургалтыг МХЕГ, НҮБ-ийн Хүүхдийн сантай хамтран 10.23-10.25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр 17 хууль, захиргааны хэм хэмжээний акт, 600 гаруй стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилладаг. Хуулиар хүүхдийн хүнсний найрлагад орох бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагыг хуульчилж өгснөөс гадна найрлагад Транс тос, Генетикийн өөрчлөлттэй түүхий эд, Антибиотик, Даавар, Пестицид, Хор зэргийг агуулж болохгүй гэж зааж өгсөн байдаг.
Зориулалтын бүтээгдэхүүний найрлагад тавих шаардлага, зориулалтын болон сүүн тэжээл, хооллох хэрэгслийн сав, баглаа боодол, шошгод тавих ерөнхий болон тусгай шаардлагуудыг зааж өгсөн нь эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангах, үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх эрсдэлийг бууруулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахад чухал ач холбогдолтой.

Шинэ мэдээ