ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

access_time 2018-09-18 15:04

Шинжлэх ухаан, техник, технологийн хөгжил дэвшлийн энэ цагт иргэдийн өдөр тутмын амьдралд эдийн засаг, нийгэм, соёлын хязгааргүй олон хэрэгцээ бий болж тэдгээр нь бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, ажил гүйцэтгүүлэх, үйлчилгээ хүртэх замаар хэрэглээ болон хангагдаж байна.

Энэхүү олон хэрэглээний бодит судалгаанд үндэслэн Хэрэглэгчийн эрх ашиг хэрхэн, яаж, ямар салбарт түлхүү зөгчигдөж байгааг илрүүлэн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах ажлыг сайжруулах үүднээс Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төлөв байдлын судалгааг 2018 оны 10, 11 дүгээр саруудад улс орон даяар түүвэрчилсэн аргаар зохион байгуулна.

Монгол улсын хэмжээнд хэрэглэгчийн эрхийн асуудалд бодитоор үнэлэлт дүгнэлт өгөх хэрэглэгчийн эрхийн төлөв байдлын судалгааг анх 2010 онд хийсэн бөгөөд түүнээс хойш өнөөг хүртэл хийгдээгүй байдаг.

Харин энэ онд Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Агентлагийн даргаас ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж “Монгол Улс дахь хэрэглэгчийн эрх хамгаалалтын төлөв байдлыг тогтоох судалгаа”-г Үндэсний статистикийн хорооны “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилт”-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”-тай хамтатган жил бүр хийхээр боллоо.

“Хэрэглэгчийн эрхийн төлөв байдал”-ын судалгаа нь хэрэглэгчийн эрх ямар түвшинд хангагдаж байгаа, нийгэмд хэрэглэгчийн эрхийг зөрчиж буй ямар хэлбэрүүд оршиж байгаа, аль салбарт хэрэглэгчийн эрх илүү зөрчигдөж байна, хэрэглэгчийг төөрөгдүүлсэн зар сурталчилгаа, иргэдийн хэрэглэгчийн боловсрол, соёлын түвшинг тодруулах зэргээр хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой ажил болох юм.

Шинэ мэдээ