“ОЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТ ТӨСӨЛД ОЙН НӨХӨРЛӨЛҮҮД ХАМТРАН АЖИЛЛАЛАА

access_time 2018-05-30 15:35

Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яамны захиалгаар “Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж, нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих нь” техник туслалцааны төслийг Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилтээр Азийн Хөгжлийн Банкнаас 2015-2018 онуудад хэрэгжүүлж байгаа. Төслийн үндсэн зорилго нь нөхөрлөлүүдэд ой менежментийг хэрэгжүүлж, ой хамгаалал, ойн зохистой ашиглалтыг сайжруулах замаар нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих явдал юм. Үүний хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгоны ойн нөхөрлөлүүдийг сонгон төслийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилласан. Төслийн үр дүнд ойн мониторинг сайжирснаар ойн түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ойг хамгаалахад улсын төсвөөс гарах зардал багасч, ойгоос хамааралтай иргэд, ойн баялаг ашиглагч нарын менежментийн чадавхи дээшлэх зэрэг ахиц гарчээ.

Шинэ мэдээ