Батлагдсан эсэх нь тодорхойгүй 850 хуулийн заалт байгааг бууруулна.

access_time 2023-11-30 09:12

Монгол Улсад нийт 437 хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. УИХ нийт 318 хуулийн 2493 заалтаар захиргааны хэм хэмжээний акт батлах эрхээ холбогдох байгууллагад шилжүүлсэн байна. Засгийн газрын 642, төрийн захиргааны төв байгууллагад эрх олгосон 919, төрийн захиргааны байгууллагад эрх олгосон 258 заалтыг тус бүр хоёр дахин бууруулна. Хуулиар тусгайлан эрх олгосон боловч шийдвэр нь батлагдсан эсэх нь тодорхойгүй 850 хуулийн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа аж.

Шинэ мэдээ